ČINNOSŤ

PORTFÓLIO PONÚKANÝCH SLUŽIEB

Poradenská psychológia pomáha ľuďom zorientovať sa v aktuálnej životnej situácii, porozumieť jej významu pre nás, porozumieť súvislostiam a objaviť vlastné nové možnosti.

Najviac skúseností mám s problémami:

Psychologické poradenstvo pri riešení partnerských a manželských problémov:

  • Disharmonické spolužitie
  • Narušená komunikácia
  • Chýbajúce zručnosti riešiť konfliktné situácie
  • Krízy v dôsledku mimomanželských partnerských vzťahov

Psychologická intervencia pri osobnostných problémoch:

  • Pochybnosti o sebe, nízke sebavedomie (podpora zrenia osobnosti)
  • Riešenie životných kríz, hľadanie vlastných zdrojov sily
  • Psychosomatické ochorenia – choroby na „psychickom“ podklade
  • Úzkostné stavy (panická úzkosť, generalizovaná úzkostná porucha,..)
  • Depresívne nálady a depresie stredne ťažkého stupňa