Nasledovné ponúkané vzdelávacie programy sú akreditované Ministerstvom školstva SR a sú ukončené s Osvedčením s celoštátnou pôsobnosťou

Organizačná forma vzdelávaciej aktivity: Tréningová forma vzdelávania

Metódy výučby:

Interaktívno – zážitková forma vzdelávania s využitím modelových situácii, informačných dotazníkov, rolových hier, facilitovanej diskusie, ako aj prípadové štúdie

Forma záverečnej skúšky:

V rámci modelových situácií( simulovanie problémových situácií) si budú účastníci trénovať nové formy reakcií. Na konci každého modulu si účastníci vytvárajú vlastný akčný plán

Učebný plán:

1. Modul - Sebaobraz

Cieľom výcviku je:

 • Zvýšiť úroveň sebapoznania frekventantov výcviku
 • Zvýšiť mieru uvedomenia si svojej pracovnej role

Obsah:

1. Ja ako jedinečná bytosť

Sebareflexia: Kto som? - prezentácia vlastnej jedinečnosti
Sebaobraz, sebavedomie, sebaistota a vzťahy

2. Moja pracovná rola

Kto som, za čo zodpovedám, moje kompetencie
Kde som? Analýza silných a slabých stránok

3. Zmeny a výzvy v mojom živote

Bariéry učenia sa, štýly učenia sa
Výzvy v mojom živote

4. Ja vo vzťahoch

Vnímanie sveta cez prizmu JA
Vytváranie vzťahov , vzťahový manažment

5. Riadenie seba

Bilancia radostí a trápení
Môj potenciál – reaktivita versus proaktivita
Piliere duševnej rovnováhy
Ciele a proces zmeny

2. Modul - Efektívna medziľudská komunikácia

Cieľom výcviku je:

 • Prehĺbiť sociálne spôsobilosti v oblasti efektívnej komunikácie:
 • Poznať princípy aktívneho počúvania
 • Porozumieť základom slovnej komunikácie i reči tela i vlastného štýlu
 • Poznať ABC komunikácie pri riešení záťažových situácií

Obsah:

1. Komunikačný proces a jeho zložky

Obsahová a vzťahová rovina komunikácie
Špecifiká horizontálnej a vertikálnej komunikácie
Faktory pozitívne ovplyvňujúce komunikáciu

2. Slovná komunikácia

Slovo ako forma odmeny a trestu, evalvácia a devalvácia vo vzťahoch
Štyri aspekty komunikácie – teória Schultz von Thuna
Vzťahová inteligencia vo vzťahoch
Sebaobraz a spôsob komunikácie

3. Aktívne počúvanie ako proces

Úrovne počúvania
Chyby pri počúvaní
Techniky aktívneho počúvania

4. Telefonická komunikácia

Zásady profesionálnej telefonickej komunikácie

5. Reč tela v medziľudských vzťahoch

Vonkajšie a vnútorné bariéry v komunikačnom procese
Image ako symbolický kanál komunikácie
Komunikácia telom a činmi
Zladenie slovnej komunikácie s rečou tela

6. Akčný plán


3. Modul - Ako sa presadiť alebo empatická asertivita

Cieľom výcviku je:

 • Ponúknuť možnosť sebareflexie v oblasti asertivity
 • Prehĺbiť vedomosti i sociálne spôsobilosti v oblasti asertívneho správania sa - vedieť ich aplikovať v praxi
 • Spoznať a osvojiť si konštruktívne spôsoby riešenia emočne náročných situácii

Obsah:

1. Hranice vo vzťahoch a rozdielnosť prejavov

Diferenciácia odlišných typov správania

2. Prezentácia vlastného stanoviska a autentickosť

Sebaistota a komunikácia
Ja forma komunikácie
Vyslovenie nesúhlasu

3. Asertívna filozofia a asertívne práva

Zásady asertívnej filozofie
Asertívne práva a ich dôsledky
Asertívne práva pracovníka a vedúceho pracovníka

4. Asertívne spôsobilosti

Požiadanie o láskavosť
Techniky presadenia si vlastného nároku
Popisná versus hodnotiaca kritika
Možnosti prijímania kritiky
Spôsobilosť ukázať svoje hranice a odmietnuť

5. Manipulácia vo vzťahoch

Skryté formy agresivity
Cieľ manipulácie a jej dôsledky pre vzťahy
Formy manipulácie, manipulácia slovom, telom, činmi
Zvládanie manipulácie vo vzťahoch

6. Akčný plán


4. Modul - Riešenie konfliktných a záťažových situácií

Cieľom výcviku je:

 • Účastníci získajú zručnosti, potrebné ku konštruktívnemu riešeniu konfliktov
 • Účastníci získajú informácie o vlastnom preferovanom štýle zvládania konfliktných situácií

Obsah:

1. Transakčná analýza a EGO stavy

Analýza Ego stavov – Ja dieťa, ja ako dospelý, Ja ako rodič
Otvorená a zablokovaná komunikácia

2. Príčiny konfliktných situácií

Interpersonálny a intrapersonálny konflikt
Typy medziľudských konfliktov

3. Stratégie riešenia konfliktných situácií

Komunikácia v konfliktnej situácii - sebareflexia
Odlišné stratégie zvládania konfliktnej situácie a ich dôsledky

4. Deštruktivita a konštruktivita pri riešení konfliktov

Zásady profesionálnej komunikácia
Riešenie konfrontačných situácií
Princípy deštruktivity a konštruktivity

5. Ako zvládať hnev a agresiu

Oprávnený a neoprávnený hnev
Zásady zvládania vlastných negatívnych emócií
Prevencia vzniku konfliktov

6. Akčný plán5. Modul - Zvládanie stresových situácií

Cieľom výcviku je:

 • Účastníci budú vedieť rozpoznať faktory, spôsobujúce stres v ich živote, analyzovať vlastný podiel na vzniku stresových situácií
 • Účastníci získajú informácie a zručnosti, potrebné na efektívne zvládanie časového stresu
 • Účastníci si vypracujú akčný plán riadenia vlastných výdajov a zdrojov

Obsah:

1. Záťažové situácie

Analýza vlastnej dispozície k stresovým reakciám
Organizácia vlastného života (life management)
Môj vnútorný poháňač – čo ma ženie do stresu
Stres a tlak na pracovisku – analýza faktorov, ktorými spôsobujú stres nám a my iným
Za hranicou tolerancie – mobbing
Prevencia syndrómu vyhorenia

2. Príznaky stresu

Myšlienky v stresovej situácii
Telo v stresovej situácii
Emócie v stresovej situácii
Správanie v stresovej situácii

3. Stratégie zvládania stresovej situácie

Hrniec energie – moje zdroje a výdaje
Funkcia kontroly v stresovej situácii

4. Časový stres

Typy osobnosti a časový stres
Biorytmus a výkon
Eisenhowerov princíp , ABC analýza, práca s prioritami
Možnosti šetrenia pracovného času
Zásady plánovania času

5. Akčný plán 

6. Relaxačné cvičenie


6. Modul - Riadenie a vedenie iných

Cieľom výcviku je:

 • Ponúknuť možnosť sebareflexie v roli riadiaceho pracovníka a štýlu riadenia
 • Prehĺbiť vedomosti , techniky i sociálne spôsobilosti v oblasti vedenia pracovníkov
 • Spoznať a osvojiť si spôsoby vedenia a podpory pracovníkov

Obsah:

1. Faktory úspechu manažéra

Prirodzená autorita manažéra
Dôveryhodnosť manažéra
Rola vedúceho a moc. Páky riadenia

2. Model troch kruhov (tri typy úloh pri vedení iných)

Rola vedúceho pri plnení úloh, pri formovaní tímu a pri rozvoji pracovníkov

3. Štýly vedenia a motivácia

Správanie manažéra a faktory demotivácie
Pracovné prostredie a motivácia pracovníkov (Maslowov model)
Formy odmien a trestov

4. Situačné vedenie pracovníkov

Schopnosti versus postoje pracovníkov na pracovisku a ciele ich vedenia.
Situačné vodcovstvo
„Problémoví“ pracovníci - modelové situácie

5. Delegovanie úloh a riešenie problémov pri delegovaní

Forma a obsah delegovania
Postup pri delegovaní
Zásady účinnej spätnej väzby
Špecifické problémy pri delegovaní

6. Vedenie porád

Fázy moderovania porady
Špecifiká skupinovej diskusie
Zvládanie špecifických problémov – modelové situácie


7. Modul - Rozhovor ako nástroj vedenia i hodnotenia

Cieľom výcviku je:

 • Prehĺbiť sebapoznanie v roli hodnotiteľa
 • Prehĺbiť vedomosti , techniky i sociálne spôsobilosti v oblasti vedenia pracovníkov
 • Spoznať a osvojiť si spôsoby vedenia a podpory pracovníkov

Obsah:

1. Manažér a prijímací pohovor

Štandardy prijímacieho rozhovoru
Vedenie štruktúrovaného pohovoru
Otázky vedúce do hĺbky
Aktivity manažéra po pohovore

2. Korekčný rozhovor

Zásady vedenia rozhovoru o neuspokojivom pracovnom výsledku
Dotazník štýlov presvedčovania

3. Hodnotiaci rozhovor

Chyby pri hodnotení
Príprava hodnotiaceho pohovoru – štandardy a kritériá hodnotenia
Vedenie hodnotiaceho rozhovoru
Zvládanie emocionálne náročných situácií počas rozhovoru (pasivita pracovníka, nesúhlas, odpor)
Ukončenie rozhovoru a stanovenie cieľov

4. Ukončenie pracovného procesu

Zásady vedenia výstupného rozhovoru – skupinová práca

5. Akčný plán8. Modul - Tím a tímová spolupráca

Cieľom výcviku je:

 • Zvýšiť úroveň sebapoznania účastníkov výcviku (moja rola v tíme)
 • Identifikovať aktuálny stav tímu každého účastníka (ktorého sú členmi) , kam smeruje , na základe akých princípov pracuje, aké sú najvážnejšie problémy a aké sú možnosti ich riešenia

Obsah:

1. Tím či skupina

Charakteristika tímov

2. Zásady práce v tíme

Povinnosti a práva členov
Normy v tíme, pravidlá skupinovej diskusie

3. Rola vedúceho

Ako sa vidím ja v tíme , ako ma vnímajú iní

4. Vývojové štádiá tímu a úlohy vedúceho tímu

Štádiá vývoja tímu a úlohy vedúceho tímu
Možnosti deštrukcie v jednotlivých štádiách

5. Techniky práce s tímom

Brainstorming
Brainwrtiting
Workshop a iné skupinové techniky

6. Problémy a konflikty v tíme

Nálada na pracovisku
Kooperácia versus rivalita v tíme
„Konfliktný“ tím
Analýza a možnosti zvládania rizikového správania v tíme
Bariéry úspešnej tímovej spolupráce

7. Tímové role

Identifikácia vlastnej role v tíme i role ostatných
Ako vyzerá môj tím dnes a ako by mal vyzerať v budúcnosti
Zásady vytvárania úspešného tímu


9. Modul – Prezentačné spôsobilosti

Cieľom výcviku je:

 • Zvýšiť úroveň sebapoznania frekventantov výcviku v roli prezentátora
 • Prehĺbiť sociálne spôsobilosti v oblasti prezentačných spôsobilostí
 • Poznať a vedieť aplikovať rôzne techniky práce so skupinou
 • Poznať a vedieť použiť metódy konštruktívneho zvládania záťažových situácií pri práci so skupinou

Obsah:

1. Typy prezentácie

Porada
Prezentácia pred publikom
Prednáška
Workshop

2. Spôsoby získavania poznatkov

Štýl získavania poznatkov – sebaanaýza

3. Od A do Z - kroky prezentácie od prípravy po ukončenie

Obsah a forma prezentácie – verbalita a neverbalita lektora
Prvý a posledný dojem

4.Virtuálny dialóg

Dve polovice nášho mozgu
Lapače či mobilizátory pozornosti

5. Práca s publikom

Čo si poslucháči vážia a čo odmietajú
Podpora publika
Práca s otázkami a námietkami
Prezentácia a analýza vlastnej prezentácie

6. Prezentačné prostriedky- práca s technikou

Spätný projektor
Flipchart
Dataprojektor

7. Zvládanie záťažových situácií počas skupinovej diskusie

Zvládanie vlastnej trémy
Chúlostivé situácie počas prezentácie:

 • pasivita účastníkov
 • prílišná aktivita účastníkov
 • "problémoví" v skupine:
  • pasivita účastníkov
  • prílišná aktivita účastníkov
  • „problémoví“ v skupine: